среда, 05 јуни 2013

english version

Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ
Последно издание
Нарачка преку e-mail
Контакт
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 7

   

Корисни линкови
 

Европа
Server na EK  http://europa.eu.int                        

Институции и агенции     
Agencii i drugi tela http://europa.eu.int/en/agencies.html
Sovet na Evropskata Unija http://ue.eu.int      
Sud na pravdata http://europa.eu.int/cj          
Sud na revizori http://www.eca.eu.int         
Ekonomska i socijalna komisija http://www.esc.eu.int         
Komitet na regioni http://www.cor.eu.int         
Evropska centralna banka http://www.ecb.int
Evropska komisija http://www.europa.eu.int
Evropska investiciska banka http://eib.eu.int                
Evropski monitoring-centar za droga i zavisnost od droga http://www.emcdda.org             
Evropski monitoring-centar za rasizam i ksenofobija http://www.eumc.at             
Evropski pravobranitel http://www.euro-ombudsman.eu.int
Evropski parlament http://www.europarl.eu.int             
Europol http://www.europol.eu.int   
Eurostat http://www.europa.eu.int/eurostat.html            
Kancelarija za oficijalni izdanija http://www.euro-op.eu.int      

Сфери на политика 
Zemjodelstvo http://europa.eu.int/agr/index_en.htm
Gra|anski prava vo Evropa http://www.citizens.eu.int   
Za{tita na gra|anite i itni slu~ai povrzani so prirodnata okolina               http://www.europa.eu.int/comm/environment  
Zaedni~ka nadvore{na i bezbednosna politika http://europa.eu.int/pol/cfsp/index_en.htm
Politika za konkurentnost http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
Obrazovanie i kultura http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html

Вработување и социален фонд http://europa.eu.int/comm/employmnet_social/empl&esf/index_en.htm
Pro{iruvawe http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm  
Pretprijatija http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm
Ednakvi mo`nosti http://uropa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm
Nadvore{ni odnosi http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm              
EVRO http://europa.eu.int/euro
Ribarstvo http://uropa.eu.int/comm/fisheris/policy_en.htm         
Humanitarna pomo{ http://europa.eu.int/comm/echo/en/index_en.html   
Informati~ko op{testvo http://europa.eu.int/comm/information_society/index_en.htm
Vnatre{en pazar http://europa.eu.int/comm/intrenal_market/en/index.htm
Pravda i doma{ni raboti http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm
Javno zdravstvo http://europa.eu.int/comm/health/index_en.html
Regionalna politika http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
Istra`uvawe http://europa.eu.int/comm/reserach/index_en.html 
Trgovija http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm       
Transevropski mre`i http://europa.eu.int/comm/transport/themese/network/english/tn_en.html
Transport http://europa.eu.int/comm/transport/index_en.htm       

Други     
Agenda na EU http://europa.eu.int/news/cal-en.htm
Se za Evropa http://www.eur-op.eu.int/general/en/index.html 
Azbu~en indeks na sajtot na EK http://europa.eu.int/comm/atoz_en.htm
Mo`nosti za vrabotuvawe http://uropa.eu.int/en/comm/dg09/career/en/cover.htm
Povelba na osnovni prava http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=en              
Evropa direktno (prakti~ni informacii) http://europa.eu.int/europedirect/en/index_en.html
Borba protiv terorizmot http://europa.eu.int/news/110901/index.htm
Upravuvawe http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=en
Idninata na Evropa Debata http://europa.eu.int/futurum/index_en.htm
Grantovi i zaemi http://uropa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aides?index_en.htm Slu`ben vesnik http://www.europa.eu.int/eur-lex
Soop{tenija za mediumite http://europa.eu.int/comm/press_room/index_en.htm
Pretsedatelstvo http://www.eu2001.be/Main/Frameset.asp?reference=01-01&lang=en&sess=86365631&
Fazi/sta`irawe http://europa.eu.int/comm/stages          
Dogovorot od Nica http://europa.eu.int/comm/press_room/index_en.htm

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA