Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 43 Ноември 2004  Прашања и одговори

Фондовите на Европската Унија III

Како да се стигне до КАРДС?

Кои документи треба да се поднесат за КАРДС?
Според повиците за предлози, Конзорциумот (т.е. главниот апликант и партнерите) мора да ги поднесат следните документи: еден оригинал и четири копии од формуларот за аплицирање (вклучувајќи го буџетот и долгорочните анекси) и кратки биографии на главните членови на персоналот кои се вклучени во имплементирањето на проектот.


Главниот апликант мора да поднесе еден оригинал и четири копии од неговиот статут или членови за асоцијација; судска регистрација, потпишана изјава за партнерство и декларацијата (ИВ дел) и финасиски извештај од изминатата година. Секоја партнерска организација во Конзорциумот мора да поднесе статут или членови за асоцијација и потпишана изјава за партнерство. Копии од оригиналниот документ на Статутот или членовите за асоцијација, како и од судската регистрација, се поднесуваат на македонски јазик (или на официјалните јазици на партнерите), оригинали или копии од документите преведени на англиски јазик и една оригинална изјава од авторизиран нотар, кој ја потврдува валидноста на гореспоменатите документи. Мора, исто така, да се приложи дискета/ЦД-ром со целосниот формулар за аплицирање и анексите.

Тендерската процедура се води во две рунди. Прво, организациите кои го сочинуваат Конзорциумот мораат да поднесат документи со кои ќе ја докажат нивната економска, техничка и професионална позиција. Тие вклучуваат: формулар за аплицирање (еден оригинал и три копии), декларативни писма од сите партнери, документи кои докажуваат дека организацијата не се наоѓа во ситуациите опишани во делот 2.3.3. од Практичниот водич за процедурите на договорот, финасиран од општиот буџет на европските заедници во форма на надворешни акции/активности како судска регистрација, регистрација во Заводот за статистика, судски документ дека активностите на глав­ниот апликант не се забра­нети и дека не постојат дејности кои би ја избришале организацијата од Регистарот на граѓански асоцијации и фондации, сертификат од Државниот завод за јавни приходи дека апли­кантот ги има платено сите придонеси и да­ноци за социјално осигу­рување. Копии од сите овие оригинални доку­менти се подне­суваат на маке­донски јазик, како и оригинали или копии преведени на англиски јазик и една оригинална изјава од авторизиран нотар, која ја потврдува валидноста на гореспоменатите документи. Потпишана заклетва од партнерската организација мора, исто така, да се поднесе заедно со апликацијата.

Ако Конзорциумот влезе во потесен избор, следните документи мора да се поднесат врз база на општите услови за тендерот: формулар за пријава на тендерот, изјави за ексклузивност (ексклузивитет) и достапност за членовите на меѓународниот и локалниот тим, тендерска декларација за главниот апликант и партнерската орга­низација, формулар за финансиска иденти­фикација, организација и методологија (кој ги вклучува мотивите/причините, стратегијата, распоредот на активности и лдолго­рочните рамки), клучни експерти (список на имиња на клучните експерти, кратка биографија на секој клучен експерт со дипломи и препораки).

Продолжува во наредниот број

Тања Хафнер
проект-службеник за меѓународни програми во МЦМС

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA