Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 43 Ноември 2004  Концепти

Одржливост на организацијата

Критериумите на надворешна одржливост  

 

Дали сметате дека вашата организација е одржлива?

Дали сметате дека, на пример, обуката којашто ја испо­рачувате на вашата целна група ќе можете да ја спроведувате во ист интензитет по неколку години?


Дали имате јасен план како ќе го направите тоа?

Дали во спроведувањето на вашите редовни активности ќе имате поддршка од целната група и дали ќе бидат тие задоволни од вашите услуги?

Одговорите на сите овие прашања треба да водат до одговор на прашањето дали е вашата организација одржлива.

А, дали е вашата организација одржлива?

Одржливоста на организација­та може да се дефинира како способност на организацијата да има континуитет на сво­ите основни ак­тивности, од­нос­­но веројат­носта организа­цијата да оста­не спо­соб­на да ги про­должи сво­­ите глав­­ни ак­­тив­нос­­ти за од­ре­ден времен­ски период.

Во организаци­ите може да се раз­ликуваат два типа одрж­ливост, вна­треш­­на и над­во­реш­на.

Надворешната одржливост зависи од политичките, социо-културните, економските и другите фактори кои влијаат на работата на организацијата, како и актерите (клиенти, целна група, донатори, добавувачи и сл.). За да ја обезбеди надворешната одржливост, раководството на организацијата мора да води сметка за сите можности и закани кои доаѓаат од надворешната средина. Опкружувањето за една просечна организацијата од Република Македонија може да се каже дека се менува многу брзо. Промените во политиката на донаторот и економските, општествените и политичките промени прет­ставуваат предизвик за раководството на секоја орга­ни­зација. Прашањето кое се поставува овде е како орга­низацијата да ги одржи своите основни активности и да се раз­вива во услови на турбулентно опкружување. Орга­низациите, поточно нивните раководства и вработени, треба да бараат инструменти и орудија за соодветна анализа и врз база на наодите и анализите да одлучуваат какви чекори ќе преземат за да обезбедат континуитет на организацијата.

За да може да се процени надворешната одржливост, во­обичаено  се користат следниве критериуми:
о Погодност (покажува дали организацијата е соодветна (адекватна) за реализација на зададените или предвидените активности;
о Легитимност (покажува во колкава мера организацијата е прифатена од другите во своето опкружување);
о Ефективност (покажува во која мера продуктите и услугите на организацијата навистина ги задоволуваат потребите на целните групи и корисниците).

Погодноста на организацијата значи дали планираните активности се во склад со мисијата, колкав број луѓе се неопходни со потребните капацитети, а колкав буџет и материјални средства може да се мобилизираат за остварување на организациските цели. Проценката може да се направи преку моменталниот обем и квалитет на продуктите/услу­гите, препораките од целната група и другите релевантни организации, искуството на организацијата и сл. 

Легитимноста на организацијата може да се процени преку бројот на клиенти кои ја под­држу­ваат организа­цис­ката ми­си­ја, задо­волството на целната група од про­и­зводите/услугите на организацијата, бројот на партнерски­те организации, обе­мот на про­­и­зводи/ус­луги и сл.

Ефективноста може да се процени преку висината на про­центот на остварени резултати нас­­­про­ти претход­но поставените це­­­­ли, целните гру­пи коишто ги користат и кои се задовол­ни со про­изводите и услугите и сл.


поимник

СВОТ-матрицата е многу ефективна алатка со која ја анализираме организацијата и нејзиното непосредно опкружување. Оваа анализа е комбинација на внатрешните анализи (јаките и слабите страни) со надворешните анализи (можности и закани).

Можностите може да се дефинираат како надворешни фактори - влијание кое ако се искористи, може значајно да придонесе во реализацијата на мисијата на организацијата или за успехот на проектот.

Заканите може да се дефинираат како надворешен фактор или влијание што има или може да даде значаен негативен ефект во остварувањата на организацијата и во успехот на проектот/програмата.

Јаките страни се дефинирани како внатрешни карактеристики на организацијата која придонесува кон остварување на мисијата на организацијата или кон успехот на проектот/програмата.

Слабите страни се внатрешни карактеристика на организацијата што значајно негативно влијаат врз функционирањето на организацијата или успехот на проектот/програмата.

Лилјана Алчева
обучувач/соработник на проекти во МЦМС

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA