Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  ARHIVA  Број 40 Јули-Август 2004
Коментар
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Тема
Концепти
Прашања и одговори
Интервју
Погледи
Репортажа
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Форум
Донатори
Искуства од регионот
Избор

КОМЕНТАР
ЗАЕДНО ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Одморите дојдоа и си отидоа. Кој во земјата, кој надвор од неа, барем за малку (некој) за­борави на тоа што се случуваше во изминатиот период. Олимпијадата ја пречекавме и ја испративме. Освен за политичките бранувања што се случуваат кај нас (а тоа веќе стана како мода, за што никој веќе не се изненадува), многу се зборува и за граѓанскиот сектор. Кој колку троши, каде одат парите, кој колку зема, кој и зошто н$ финансира, и ред други прашањата кои им се на­сочуваат на граѓанските организации одвреме навреме.
Граѓанските организации и територијалната организација
Заеднички став за поддршка на демократската трансформација
Организациите членки на Ко­ми­тетот на Гра­ѓанската платформа на Маке­донија на 23 јули 2004 година од­ржаа јавна дебата со прет­седателот на Репуб­лика Маке­до­нија, Бранко Цр­вен­ковски, за процесот на децентрализација на земјава, односно за пре­д­­лог-зако­нот за те­ри­торијална ор­­га­ни­зација на ло­­кална­та са­моу­права. Учес­­­тву­ваа над 50 гра­­ѓан­ски ор­га­ни­за­ции. Три­би­на­та усле­ди по не­тран­­спа­рен­т­но­то водење на про­це­сот на­ договарање и преговарање за но­вата територијална орга­низација, при што во услови на недостаток на инфор­мации на гра­ѓанските организации им беше тешко да заземат став во врска со ова прашање.
Институтот Исток-Запад гради мостови додека идната граница на ЕУ се заканува да го прошири јазот
Во трка со времето
Во споредба со другите граници од ре­гионот на Југоисточна Европа, онаа помеѓу Србија и Бугарија е особе­но стара. Таа не е доведена во пра­шање во последните 60 години и не ги разделува туку ги поврзува локалните зедници кои живеат на двете нејзини стра­ни. Меѓу­народната изолација на Југо­сла­вија во деведесеттите години од минатиот век ги прекина на некој начин традиционалните врски, а предизвиците на транзицијата создадоа нови препреки во преку­гра­ничните активности.
погледи
(Не)одговорноста на граѓанскиот сектор
Не толку одамна, изгледаше дека сме сведоци на препород на граѓанскиот сектор: постконфлик­тниот период и особено оној во предвечерјето на парламентарните избори од 2002 година создадоа илузија дека конечно ќе се ослободиме од едно фраг­ментирано, импотентно и стерилно граѓанско оп­штество. Под мотото “Моќта е во народот” невладиниот сектор се втурна во актуелните процеси, и од животна важност за земјата.
интервју: Тања Атанасовска-Петровска, уредник на “Екологија”
ЕКОЛОГИЈАТА Е ЕДИНСТВЕНАТА РАБОТА СО КОЈА САКАМ ДА СЕ ЗАНИМАВАМ
Тања Атанасовска-Петровска запливала во водите на екологијата во 1991 година. Тогаш веројатно не претпоставила дека екологијата ќе стане толку важна во нејзиниот живот или дека ќе уредува списание кое ќе ја третира екологијата. Младата студентка по новинарство искуството го градела на “зелениот телефон” во Еколошкото друштво “Опстанок”, потоа на местото технички, а набрзо и генерален секретар на “Опстанок”.
Евроинтеграцијата во работата на дел од граѓанските организации
Пат кој се трасира со информации, но без меѓусебна координација
Европското движење во Република Македонија (ЕДРМ) кое годинава ја доби наградата на МЦМС за граѓанско општество и демократија за пос­тиг­нување во претходната година “Херт Јан ван Апел­дорн” е основано во 1991 година, од 1992 година е официјална членка на Меѓународното европско дви­жење во Брисел, а од 1993 година го има статусот на полноправна членка. Денес, во процесот на зголемување на бројот на граѓанските организации во Маке­донија кои работат на полето на евроинтеграциите, неговото искуство е од голема полза.
Одржливост - тема за која се повеќе се дискутира
Развој и здрава животна средина на сегашните и идните генерации
Одржливоста е тема за која во по­следно време с$ повеќе се дис­ку­тира, особено меѓу граѓанските ор­­га­низации и во граѓанскиот сектор, во­оп­што. Донаторите бараат одржливост на про­­ектите за кои обезбедуваат фи­нансиска поддршка, екологистите збо­руваат за одржлив развој во про­из­вод­ството на храна, организациите на мар­гинализираните граѓани се зала­гаат за на­малување на сиромаштијата и нама­лување на разликите во животниот стан­дард.
Во неготинското село Прждево успешно се реализира заем на МРФП
Современото производство обезбеди сигурен пласман
Во неготинското село Прждево, во Повар­да­рието, во рамките на програмата којашто ја спро­­ведува Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), и на почетокот на оваа есен, благодарение на исплатениот заем со финансиско посредство на Тутунска банка, скопската фабрика СИКА на едно место ќе ги собере производителите на познатата црвена пиперка за да го откупи родот од чијашто вредност зависи буџетот на десет семејства.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA