Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  ARHIVA  Број 46 Февруари 2005
Коментар
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Тема
Концепти
Прашања и одговори
Интервју
Погледи
Репортажа
Претставувања
Публикации
Историјат на граганското општество
Луѓе
Форум
Донатори
Искуства од регионот
Избор
МРФП

коментар
Започна Декадата на интеграција на Ромите
2005 година започна доста интензивно кога е во прашање интеграцијата на најголемото малцинство во Европа – Ромите. Официјално, на 2 февруари во Софија, Бугарија, премиерите на Македонија, Бу­га­ри­ја, Унгарија, Хрватска, Србија и Црна Гора, еш­ка, Сло­вачка и Романија, по иницијатива на своите земји, а во организација на Светската банка и Ин­сти­ту­тот Отворено општество, се сретнаа на меѓународна конференција и ја потпишаа Декларацијата за иници­ја­тивата „Декада за интеграција на Ромите”.
На втори февруари стартува меѓународната Декада на Ромите 2005-2015 година
Подобар живот за најмаргинализираното малцинство во Европа
Според официјалните извори во Македонија живеат 65.000 Роми. Најголем дел од нив, 85 отсто, живеат од социјална помош, во населби без потребна инфраструктура, во субстандардни услови, изолирани од останатото население, а многумина поради тоа што немаат друг излез се оддаваат на питачење. Од 400 регистрирани деца на улица сите се Роми.
МРФП
Како до заем од МРФП
Македонската развојна фондација за претпријатија е основана во 1998 г. со главна цел за поддршка на можностите за вработувања и развој на микро и малите бизниси. Заемите се дел од Програмата за финансиски услуги на МРФП.

Од основањето до денес, МРФП преку финансиските посредници пласирал близу 11.400.000 евра, до 2516 клиенти.
Промените се случуваат
Кој го украде моето сирење?
Ова е приказна за 4 мали суштества кои имаат човечки карак­те­рис­ти­ки. Две од нив се глувчиња, а дру­гите две се мали „човечиња”. Си­те чет­во­ри­ца се соочуваат со неочекувана про­мена, го снемува сирењето кое е не­оп­ход­но за нив­ни­от опстанок и се принудени да талкаат низ лавиринтот за да го најдат.
љ & а
КАКО ДА СЕ ПОВРАТИ ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ?
Од воведувањето на данокот на додадена вредност до денес граѓанските и другите меѓународни организации, преземаат активности за враќање на ДДВ. Која е законската рамка и како е тоа регулирано? На ова прашање, како одговор пренесуваме дел од Законот за ДДВ.
Интервју: Џесика Кук, регионален претставник на организацијата Помош на ракотворците (Аид то Артисанс)
Во занаетчиските производи луѓето пронаоѓаат дел од себе
Одбравме да работиме во Македонија поради македонската традиција во занаетчиството, поради изработките, поради испреплетеноста на влијанието на историјата и на разните култури на Балканот кои се огледаат во македонската занаетчиска традиција
Бидете подготвени
Одредени проблеми може да ги решаваме одделно, но за некои од нив навистина е потребно заедничко делување во регионот
Ситуацијата во регионот во однос на граѓанскиот сектор во д­р­жа­вите може да се подобри само со правење мрежа меѓу гра­ѓа­нските организации и со заедничко дејствување во го­ле­ми про­­екти во регионот, кои ќе имаат за цел негова обнова и раз­вој. Интересно е дека во изминатиов период во Македонија се реализираа безброј проекти кои навистина помогнаа во развој на граѓанското општество, иако сметам дека с$ уште се по­требни активности кои би требало да придонесат за уште по­го­лем развој.
Светскиот форум бара решенија за војната и сиромаштијата
Отпор кон глобалната доминација на мултинационалните корпорации
Програмата овој пат беше повеќе насочена кон поблиска соработка со грасрут-организаторите, наместо да се потпре на етаблираното раководство на форумот 
Лицата со интелектуална попреченост и вработувањето
Борба за поголемо присуство во општеството
Во трговскиот центар Бисер во Скопје е сместен Днев­ни­от центар на згрижување на лицата со интелектуална попреченост во кој корисниците започнуваат да до­аѓаат во 7 часот наутро, време кога и другите скопјани брзаат кон работните места, во училиште, во градинка.
Глобален еколошки фонд
Македонија вклучена во Програмата за мали грантови
“Апликацијата за вклучување на Ре­пуб­лика Маке­до­нија во Про­гра­ма­та за мали грантови на Глобалниот еко­лош­ки фонд, доставена од Минис­тер­ство­то за животна средина и просторно пла­ни­рање преку постојаниот прет­став­ник на Програмата за развој на Обе­ди­не­ти нации (УНДП), е прифатена”, извести на почетокот на годинава, канцеларијата за развој на Обединетите нации. Во пери­о­дот кој следува, треба да биде избран на­ционален координатор и да се фор­ми­ра национален комитет, со што ќе се прист­апи кон подготовка на Нацио­нал­на­та стратегија на Македонија во оваа сфе­ра. Повикот за грантови ќе биде обја­вен во првата половина на годинава.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA