среда, 05 јуни 2013

english version

Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ
Последно издание
Нарачка преку e-mail
Контакт
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Документи

   

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А
за изедначување на правата и можностите на лицата со интелектуална попреченост во граѓанското општество

1. Во законските и подзаконските акти, со кои се обезбедуваат правата на лицата со интектуална попреченост, се употребуваат различни термини како: лица со психички пречки во развојот; ментално ретардирани лица; ментално хендикепирани лица и слични термини.

Заради употреба на идентичен термин кој се употребува на европско и меѓународно ниво, потребна е промена на термините кои се застапени во регулативата и праксата во Р. Македонија. Наместо досегашните термини да се употребува терминот интелектуална попреченост, кој е усвоен во 2000 година на Генерално Собрание на Интернационалната Инклузија во Корк, Ирска.

2. Започнување активна кампања за подигање на јавната свест кај институциите на државно и локално ниво за прифаќање на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства како рамноправни членови во граѓанското општество. Достоинството на лицата со интелектуална попреченост мора да биде во фокусот на оваа кампања. Владата на Р. Македонија да изготви Акциона програма која перманентно ќе овозможува информирање на граѓаните за проблемите и потребите на лицата со интелектуална попреченост. Прифаќањето на човекот како вредност, без етикетирање, е основен фактор за подигнување на јавната свест. Целосно учество на лицата со интелектуална попреченост на еднакво ниво со другите граѓани на Република Македонија.

3. Зголемување и развивање на поддршката за лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства. Владата на Република Македонија треба да обезбеди социјална сигурност на лицата со интелектуална попреченост, преку остварување на правата од социјална заштита и обезбедување на услови за користење на постојана парична помош (Закон за социјална заштита чл.21) на лицата со умерени, тешки и длабоки попречености кои се прогласени за деловно неспособни. Ова право треба да се остварува по основ на попреченост, при што не треба да се земаат во предвид приходите и социо-економскиот статус на семејството. Надоместокот за скратено работно време, обезбеден преку Законот за социјална заштита (чл.33) да биде достапен и за родителот кој што не може да заснова работен однос поради грижата за своето дете со интелектуална попречност. Надоместокот за скратено работно време да изнесува 50% од просечниот личен доход. Обезбедување на посебен детски додаток и за децата со умерена интелектуална попреченост кои се вклучени во образовниот систем.

4. Обезбедување на услови за намалување на капацитетот и постепено затворање на постоечките институации преку креирање на алтернативни сервисни служби во местото на живеење. Системот за социјално осигурување мора да ја подржува интеграцијата на лицата со попреченост. Од голема важност е создавањето на мрежа од дневни центри каде лицата со интелектуална попреченост ќе се стекнат со одредени вештини за самостојно живеење. Истовремено треба да се работи и на подобрување на нехуманите и деградирачки услови во институциите и мора да се прифатат програми со јасни развојни цели.

За овој процес да биде одржлив од основна важност е да се обезбеди партнерство со невладините организации склучувајќи договори за материјално покривање на програмите кои се спроведуваат во алтернативните сервисни служби. Организациите на лицата со интелектуална попреченост и родителите треба да имаат значајна улога во мониторингот и контролата на овој транзиционен процес.

5. Владата на Република Македонија треба да обезбедува образование за сите лица со интелектуална попреченост. Образованието на децата и возрасните со интелектуална попреченост е основа за нивна успешна интеграција во сите области на животот. Правната регулатива мора да биде надополнета со соодветни ресурси и позитивни ставови во обезбедувањето регуларни и дополнителни образовни програми, вклучувајќи ги лицата со тешка и длабока интелектуална попреченост и за оние кои се сместени во институции. Владата и локалните власти мораат блиску да соработуваат со невладините организации за да дојде до неопходната квалитетна промена.
6. Правото на избор за вработување мора подеднакво да биде поддржувано од државата, со обврска за обезбедување на механизам за следење на односот на работодавачато кон вработените лица со интелектуална попреченост.

7. Подобрување на системот за здревствена и медицинска заштита и негово прилагодување за задоволување на здравствените и рехабилитационите потреби на лицата со интелектуална попреченост. Државата треба да обезбеди бесплатна здравствена заштита (прегледи, третмани и лекови) за сите лица со интелектуална попреченост. Воспоставување на Републички регистар за следење на децата родени со ризик фактор и развивање на мрежата на развојни центри како важен предуслов за рано откривање, дијагностика и ран третман на децата родени со ризик фактор. Матичниот лекар по потреба, да препорачува придружник при хоспитализација во болнички услови, без ограничување на возраста со цел да се оствари потребната здравствена заштита.

8. Во пописните листи за попис на населението да се додаде графа за попишување на член на семејство со интелектуална попреченост, заради воспоставување на точна евиденција и статистички податоци во Република Македонија.

Владата на Република Македонија да обезбеди неминовно координирање и коресподенција на правната регулатива од сите области за да се овозможи континуитет во остварувањето на човековите права на лицата со интелектуална попреченост во Република Македонија.


Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA