Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  ARHIVA  Број 57
Коментар
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Тема
Концепти
Интервју
Погледи
Репортажа
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Искуства од регионот
Мобилизација на ресурси
МРФП
Избор

Електростопанцтво на Македонија помеѓу продажба и протести
Владата и опозицијата на краевите од спектарот, на срединат - народ!
                                                                                                                       албански

Централна тема во македонската јавност со месеци наназад е продажбата на ЕСМ. Власта тврди дека се продава само ЕСМ - делот на дистрибуција, додека опозицијата вели дека се работи за целосна продажба на Електростопанството на Македонија. Протести, блокади, трибини, страв на граѓаните од драстично поскапување на електричната енергија, се појави коишто ја следат оваа приватизација, која факт е дека крена најголем прав откако се приватизираат фирмите во последните петнаесетина години во нашата земја. Централна тема за и околу продажбата на ЕСМ е транспарентноста, дали владата до крај ги кажала своите намери, колкава е цената?
Поповод објавувањето на карикатурите на пророкот Мухамед и предизвиканите насилни реакции
Заедничка осуда
Истакнати религиозни лидери во Норвешка заеднички го осудија објавувањето на карикатурите на пророкот Мухамед како и насилните реакции кои беа предизвикани со тоа.

Членовите и водачите на Исламскиот совет на Норвешка, Христијанскиот совет на Норвешка и Црквата на Норвешка објавија заедничка изјава по средбата во Осло, одржана на 3 февруари 2006 година.
Коморарата како наин на здружување и унапредување на дејноста
организираниот развој е главна активност на комората
организираниот развој е главна активност на комората

                                                                                                                          албански

Еден од начините на заштита на одредени дејности, унапредување на стручноста, етичките должности и права заради подобрување на квалитетот во одредена област и професија и истовремено заштита на интересите на професионалците во таа област е формирање комори.

Досега кај нас, покрај Стопанската комора, веќе десетина години постои и дејствува и Лекарската комората на РМ, Адвокатската комора. Неодамна и Здружението на психолозите во Македонија го изготви Законот за вршење психолошка дејност каде постави законска основа за формирање комора на психолозите на РМ.

Иницијативи за формирање комори постојат и помеѓу социјалните работници и просветните работници за основање комора на социјалните работници и комора на воспитно-образовните кадри во РМ. 

 

Зошто и како се воспоставува комора?

Комората најчесто ги воспоставува критериумите и носи решенија за издавање, обновување и одземање на лиценците на работа во одредена професија; води евиденција/регистар за професионалците од одредена област кои вршат пракса; се грижи за унапредување на стручноста и континуираната едкукација во одредена професија; ги воспоставува нормите и стандардите за акредитација; соработува со сите релевантни институции; дава мислење и учествува во донесување закони од областа во којашто работи; утврдува ценовник на услугите во приватната пракса; носи кодекс на професионалците во одредена област, се грижи за негово почитување итн. Денес за формирање на комори потребно е да постои законска основа. Коморите имаат свои тела, дефинирани во статутот. Тоа се најчесто собрание, управен одбор, надзорен одбор, претседател итн. Коморите можат да имаат свои постојани и повремени комисии или сектори што се формираат со одлука на собранието како највисоко тело, заради извршување одредени задачи. Финансирањето на коморите најчесто произлегува од членарините, од средствата од лиценците, од средства од континуираната едукација или други форми на самофинансирање. Сепак, она што е неопходно најнапред е воспоставување правна основа за формирање комора. Зошто ваков начин на здружување? Процесот на приближување кон Европа ни наметнува одредени стандарди и квалитети во сите области на општествениот живот и особено во областа на образованието. Овие стандарди и квалитети се однесуваат подеднакво на формалното образование, но и изнаоѓање начини за вреднување и акредитација на неформалното образование во разни дејности и професии. Еден од најзначајните сегменти којшто директно н$ приближува до европските стандарди е процесот на акредитација на докторите, на социјалните работници, на психолозите и други професии. Токму акредитација во одредени области и особено нејзината имплементација претставуваат најдиректна можност професионалците преку своите професионални и еснафски здруженија активно да учествуваат во креирањето на иднината на професијата. Акредитацијата претставува процес којшто води кон формално признавање на знаењето, вештините и ставовите и претставува основа на којашто се издаваат лиценците за професионална активност на поединци или институции. Лиценцата може да биде основна (завршен факултет и пракса) и специјализирана (профилирање во одредена област). Лиценцата обично се издава во времетраење од неколку години (пр. 7 години за лекарите и психолозите) и потребно е нејзино понатамошно обновување. Обновувањето на лиценцата значи нејзина реакредитација којашто се должи на континуираниот професионален развој. Континуиран професионален развој, пак, подразбира постојано стручно усовршување, оценување и следење на работата на професионалците во одредена дејност, што резултира со задоволување на потребните професионални стандарди. Континуираниот професионален развој мора да биде организиран, осмислен и акредитиран и токму неговата организација претставува една од главните активности на комората и на професионалните здруженија коишто се нејзини членки. Дел од активностите во процесот на акредитација опфаќаат: подготовка на годишни планови за континуирана едукација, вреднување на активностите и стручното усовршување преку поени, креди­ти и нивна акредитација од стра­­на на комората, изготување протоколи за работа, градење партнерство со други институции и меѓународни здруженија итн. На овој начин акредитацијата придонесува кон подобрување на квалитетот на дејноста, подигнување на стандардите на институциите, подобрување на статусот на професионалците кои покажуваат квалитет во работата, мотив и стремеж за постојано стручно усовршување и следење на светските трендови.
Интервју: Сашо Голов, претседател на Центарот за развој на Демократијата
Македонија е место за кое вреди да се запне
“Ева”, “Другите”,”Повратници” се дел од телевизиските емисии коишто ги подготвува Центарот за развој на демократијата во прилог на свртување на вниманието на јавноста кон секојдневните, само навидум (не)присутни актуелни појави и проблеми со коишто е исполнета реалноста на граѓаните. Која е спецификата на секоја емисија поодделно?
Форум Сид - Македонија
Промотор на неформалниото образование и вредностите на волонтеризмот
Погледи
Интригата е потешка од убиството
                                                                                                                       албански

Непобитен факт е дека светите нешта или прашања, било да се тоа и симболи, имаат посебно значење. Јазикот на верата е нешто што на еден начин човекот го повикува непрестано да биде во контакт со неа и тоа да биде подготвен да ги “жртвува” и најскапите нешта само за да ја изрази љубовта кон Бога и неговите пратеници или веровесници. И сега се поставува прашањето: што се цели да се постигне преку интриги?
Македонска развојна фондација за претпријатија
Чиракувањето - нова можност за вработување
Минатата година, Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), го спроведе проектот “Обука низ работа за младите Роми”.
Промовирана книга со исповеди на луѓе од поранешна СФРЈ
„Не може да ми биде добро, ако на мојот сосед му е лошо“
Не може да ми биде добро, ако на мојот сосед му е лошо”, е насловот на книгата којашто содржи потресни сведоштва на луѓе кои ги преживеале војните на просторите на поранешна Југославија. Во книгата се пренесени над четириесетина “директни” интервјуа со луѓе од сите краеви на поранешна СФРЈ кои зборуваат за војната и можностите за изградба на мир на овие простори. Луѓе на возраст од 19 до 81 година, со различни професии, години, пол и вероисповест, зборуваат за тоа како гледале и гледаат на војните, кои, во деведесеттите години ги потресоа народите од поранешните ју-републики.
Студентска иницијатива
„Сакаме нов студентски дом“
Веќе неколку месеци Сојузот на студентите при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” ја води кампањата чијашто крајна цел е нов студентски дом и реновирање и санирање на постоечките студентски домови.
УСАИД
УСАИД
На 6 февруари, во Скопје, Националниот ромски центар од Куманово одржа сесија со новинарите, со што практично ја започна кампањата за образование на Ромите “Клучот е во вашите раце”.
Годишнина
Осум години Блесок
Годишнина
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA