Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Претставување

   

ЕВРОПСКИ ДОКУМЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТАР - ЕДЦ

Информации за работата на телата на Европската унија

Европскиот документационен центар - ЕДЦ, кој работи на Економскиот факултет во Скопје, претставува непрофитен и невладин центар за иформации. Центарот е формиран пред неколку години како дел од светската мрежа на Европските центри за информирање.

Улогата на ЕДЦ е да дава информации на јавноста, вклучувајќи ги академските граѓани, владините тела, невладините организации, новинарите, претпријатијата и други. Сите тие можат да го користат сервисот на ЕДЦ секој работен ден, од 7 до 15 часот. Центарот информациите и публикациите ги нуди бесплатно, но тие можат да се искористат и да се прегледаат во просториите на ЕДЦ, односно, публикациите не можат да се изнесуваат надвор од ЕДЦ.

Во моментов ЕДЦ располага со над 1.500 публикации и повеќе други информативни ресурси, изданија на Европската комисија, Советот на Европа, Европскиот парламент и други европски тела и организации.
Во Центарот може да се врши и пребарување на компјутерската база на информации, а располага и со посебна колекција на ЦД-РОМ-ови за работата на телата на Европската унија. Исто така, Центарот остварува и размена на информации со други Европски информативни центри.

Меќу долгорочните зацртани цели на ЕДЦ во Македонија спаѓаат: промоција и транспарентна дисеминација на информации и документација од и за Европската унија; обезбедување информации; поддршка на академските и професионалните истражувања и соработка и размена на информации со други информативни релеи на Европската унија.


М.Иванова

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Број 13 Февруари 2002
Број 13 Фебруари 2002
Вовед
Календар
Публикации
Тема
Интервју
Погледи
Настани
Концепти
Q&A
Појмовник
Форум
Претставување
Донатори
Избор
 

©MCMS - designed by KOMA