Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 46 Февруари 2005

   

Промените се случуваат

Кој го украде моето сирење?

Ова е приказна за 4 мали суштества кои имаат човечки карак­те­рис­ти­ки. Две од нив се глувчиња, а дру­гите две се мали „човечиња”. Си­те чет­во­ри­ца се соочуваат со неочекувана про­мена, го снемува сирењето кое е не­оп­ход­но за нив­ни­от опстанок и се принудени да талкаат низ лавиринтот за да го најдат.

Сирењето е метафора на она што секој од нас го очекува од животот (добра работа, се­ри­озна врска, пари, имот, здравје или ду­ше­вен мир), нешто што го посакуваме и што ни тре­ба за да можеме да живееме.

Лави­ринтот е метафора за местото каде што го бараме тоа: семејството, работната орга­ни­за­ција, заедницата во којашто жи­­вееме. Всуш­ност, четирите мали суштества прет­ста­ву­ваат делови од нашиот карактер, без раз­ли­ка на нашата раса, пол, нацио­нал­ност или со­ци­јално потекло. Понекогаш  навреме ќе ги намирисаме промените, некогаш без раз­мис­лу­вање трчаме во акци­ја, некогаш одбиваме да се соочиме со потребите за промена, поне­ко­гаш, пак, се прилагодуваме на промените до­кол­ку по­чувс­тву­ваме дека тоа ќе води кон по­добрување.

Промените се неминовност, вели Исак Ад­и­жес, еден од креаторите на теоријата на про­ме­ни, но секоја промена предизвикува про­бле­ми. Проблемите треба да се решаваат, а не да се одбегнуваат. Сепак, речиси секој од нас чувствува отпор кон промените токму по­ради проблемите кои при тоа се по­ја­ву­ваат. Реакцијата на луѓето во однос на ор­га­ни­зациските промени  се исти како и во се­кој­дневниот живот. Спенсер Џонсон во „Кој го украде моето сирење” вели: „Што ќе на­пра­вев сега ако не ми беше страв?” Значи, ос­новната пречка за спроведување на про­ме­ни­­те е стравот, страв од новото, не­о­че­ку­ва­но­то, страв од губење на позициите, или ге­не­рал­но страв од промената. Стравот н$ бло­ки­ра и не оневозможува да се соочиме со ре­ал­носта, а промените се неминовни, “се тече се се менува”. Менаџерите во организациите се соочуваат со многу проблеми справувајќи се со отпорот за промени. Во основа постојат че­тири причини зошто луѓето  во органи­за­ци­и­те чувствуваат отпор кон промените.

Првата причина е дека луѓето едноставно не разбираат, односно не можат да следат за што всушност станува збор. Немаат доволно ин­формации и не можат да разберат каде во­ди промената и која е крајната цел. Вто­ра­та причина е дека луѓето немаат доволно вре­ме да се вклучат во процесот на промени. Тие не можат да се справат со секојдневните за­д­­ачи и истовремено да учествуваат во про­цесот на промените. Третата причина е дека лу­ѓето не поседуваат доволно способности за да се справат со новите задолженија и об­врс­ки што би ги добиле по  промената. Ова е мно­гу разбирлива реакција, бидејќи доколку лу­ѓето се вклучат во процесот на промени, всуш­ност ќе покажат дека не се компетентни. Четвр­тата причина за отпорот кон промените е дека луѓето едноставно не веруваат во вред­ностите заради кои се прави промената. Тие едноставно веруваат дека промената е греш­ка и дека воопшто процесот не требало да се започнува.

Во сите овие ситуации, менаџерот на органи­за­ција треба да има свои стратегии, начини со кои ќе се справи со отпорот за промена во соп­стве­ната организација.

Доколку менаџерот смета дека причината за от­порот е затоа што луѓето не ја разбираат промената (првата причина), начинот со кој одговара на отпорот кон промената е засиле­на комуникација. На луѓето во организа­ци­ја­та треба да им се објасни зошто, како, кога и што ќе се промени. Притоа треба да се внима­ва пораката до вработените да не биде само ис­­порачана, туку да биде и примена.

Справувањето со втората прична на отпор кон промените, немањето време,  од менаџер­ска гледна точка е многу едноставно. Тој/таа мо­жат да им препорачаат на вработените да ги реприоретизираат работите или пак во пе­риодот кога се спроведуваат промените да ги осло­бодат од другите работни задачи. Ако, пак, причина за отпорот кон промената е стра­вот од новите задолженија, над­ми­ну­ва­ње­то е особено комплицирано. Првото што тре­ба да се направи е да се утврди дали ли­цето кое покажува отпор кон промената има по­тенцијал да развие нови вештини и зна­е­ња потребни за новите задолженија во “новиот свет”. Доколку потенцијалите пос­то­јат, менаџерот треба да го насочи вра­бо­те­ни­от и да инвестира во него, овозможувајќи му да стане компетентен за новите задолженија. До­кол­ку, пак, вработениот нема потенцијал или е незаинтересиран за новите пред­и­зви­ци, единиственото решение е да му се по­мог­не полесно да ја напушти организацијата. На­пуштањето на организацијата треба да би­де пропратено со благодарност и почит кон до­­то­гашната работа и да се настојува си­ту­а­ци­јата во која двете страни губат да се на­пра­ви што е можно полесна.

Во четвртата ситуација менаџерите треба да реа­гираат многу поостро. Вработениот кој има отпор кон промените заради тоа што сме­та дека процесот на промени дури и не тре­ба­ло да се иницира, е опасност за целиот про­цес. Менаџерот ќе троши многу повеќе енер­ги­ја да го надмине отпорот, отколку да се пос­вети на промените. Затоа тој вработен тре­ба што побрзо да си замине од организа­ци­јата.

И да се вратиме на малите суштества, кои по­ми­ну­вајќи низ лавиринтот дошле до клучните сознанија за промените. Едното од нив ги за­пи­шало промените на еден ѕид во лави­рин­тот.

Лилјана Алчева
обучувач/соработник на проекти во МЦМС


 

ПОИМНИК

ПРОМЕНИТЕ СЕ СЛУЧУВААТ: Некој постојано го преместува сирењето

ПРЕДВИДИ ГИ ПРОМЕНИТЕ: Подготви се за губењето на сирењето

НАБЉУДУВАЈ ГИ ПРОМЕНИТЕ: Мирисај го често сирењето за да знаеш кога ќе почне да се расипува

БРЗО ПРИЛАГОДУВАЈ СЕ НА ПРОМЕНИТЕ: Што побрзо ќе го преболиш Старото Сирење, брзо ќе уживаш во Новото

ПРОМЕНИ СЕ: Оди по сирењето

УЖИВАЈ ВО ПРОМЕНИТЕ: Уживај во авантурата и вкусот на Новото Сирење

БИДИ СПРЕМЕН БРЗО ДА СЕ МЕНУВАШ И ДА УЖИВАШ ВО ТОА: Сирењето секогаш го снемува.

Основното правило за успешно менаџирање на организацијата, но и личниот живот е:  трагај по сирењето и уживај во потрагата.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA