Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Број 46 Февруари 2005  Прашања и одговори

љ & а

КАКО ДА СЕ ПОВРАТИ ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ?

Од воведувањето на данокот на додадена вредност до денес граѓанските и другите меѓународни организации, преземаат активности за враќање на ДДВ. Која е законската рамка и како е тоа регулирано? На ова прашање, како одговор пренесуваме дел од Законот за ДДВ.

“Ако износот на претходниот данок во одреден даночен период е поголем од износот на данокот кој е пресметан за прометот, раз­­ликата му се враќа на даночниот обврзник врз основа на не­го­во барање кое го искажува во даночната пријава. Ако даночниот обв­­­рз­ник не искаже такво барање, разликата се пренесува како да­ночна аконтација за следниот даночен период.

Разликата на данокот од став 1 на овој член се враќа во рок од 30 дена по денот на поднесувањето на даночната при­ја­ва.

Доколку надлежниот даночен орган е оневозможен да изврши контрола на да­но­чната пријава по вина на даночниот обврзник, рокот од став 2 на овој член поч­нува да тече дури откако се соз­да­де­ни услови за спроведување на кон­тро­ла­та.

Неплатените даноци (данок на додадена вред­ност и други даноци) на даночниот обврз­ник, како и казнените камати за нив се пребиваат со побарувањата за ис­пла­та според став 1 од овој член.

Кога данокот на додадена вредност при увоз­от е пресметан и наплатен на добра кои се ослободени од данокот, или кога се наплаќа поголем данок на износот кој според овој закон се должи, напла­те­ни­от данок, односно повеќе наплатениот да­нок му се враќа на лицето кое нема или има делумно право да го одбие прет­ход­ниот данок, во рокот од став 2 на овој член.

Ако данокот не се врати во рокот од ста­во­вите 2 или 3 на овој член, на даноч­ни­от обврзник му се исплаќа камата во ви­с­­ина од 0,05% за секој ден за­до­цну­ва­ње.

Враќање на данок за даночните обврзници кои немаат седиште или придружница во Македонија
По исклучок од одредбите на членовите од 39 до 45 на овој закон и во случај на постоење реципроцитет, на даночните обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не из­вр­шу­ваат никаков промет во неа, или кои не должат данок за прометот ќе им се исплати, по барање, претходниот данок кој може да се од­бие според членовите од 33 до 36 на овој закон, според по­себ­на постапка која ја пропишува министерот за финансии.

Враќање на данок за непрофитните организации
На непрофитните организации им се одобрува, по барање, вра­ќа­ње на данокот за промет на добра и за увозот реализиран спрема нив по следниве услови:

-  Прометот или увозот да не биле ослободени од данок;
-  Да­нокот на додадена вредност за извршениот промет на добра мора да е посебно искажан во фактурата во смисла на член 53 на овој закон и да бил платен со плаќањето на купопродажната це­на;
-  Данокот долгуван за увозот мора да е платен; и,
-  Добрата мора да се пренесени во странство и таму да се користат за хуманитарни, добротвори или образовни цели.

Министерот за финансии се овластува да ја уреди постапката за исплата и да ги пропише условите за докажување на правото за исплата.

Враќање на данок за странските дипломатско или конзуларни претставништва
Доколку странското дипломатско или конзуларно претставништво набави добра или користи услуги за службени потреби, на ба­ра­ње на претставништвото ќе му се изврши враќање на да­но­кот на до­дадена вредност, доколку е платена фактурата и доколку во ис­тата е одделно искажан данокот на додадена вредност од стр­а­на на даночниот обврзник според член 53 на овој закон. Вра­ќа­ње­то се врши врз основа на посебни спогодби склучени со др­жа­ва­та испраќач, во согласност со условите на реципроцитет. Вра­ќа­ње­то ќе се одбие, доколку износот на фактурата не надминува 5.000 денари, вклучувајќи го данокот на додадена вредност.

Во согласност со став 1 на овој член, враќањето на данокот на до­да­дена вредност му се одобрува и на шефот на дипломатското прет­ста­вништво, на членовите на дипломатскиот персонал на стран­ското дипломатско претставништво, како и на конзуларните фун­кционери, доколку наведените лица стекнале добра или ко­ри­сте­ле услуги за лични потреби или за потреби на членовите на се­мејствата кои го сочинуваат нивните домаќинства. Во тој слу­чај, враќањето се ограничува на вкупен износ од 50.000 дена­ри за соодветната календарска година.

Се овластува министерот за финансии да ги регулира поедин­ости­те на постапката за враќање.

Враќање на данок на меѓународните организации
Данокот на додадена вредност ќе им се врати, на барање, на ме­ѓу­на­родните организации и нивните членови за прометот на до­бра или услуги извршени спрема нив, според условите и ог­ра­ни­чу­ва­ња­та утврдени со меѓународни спогодби.

Поединостите во поглед на постапката за враќање ги регулира ми­нистерот за финансии.

Извадок од Законот за ДДВ

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA