среда, 05 јуни 2013

english version

Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ
Последно издание
Нарачка преку e-mail
Контакт
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Мај

   

Македонски центар за меѓународна соработка

Информација за награда  за граѓанско општество и демократија

Вовед

Наградата за граѓанско општество и демократија ја воспостави и за првпат ја додели Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) минатата година.

МЦМС е добитник на Наградата за граѓанско општество и демократија во 1998 година доделена од Европската унија и САД.

Наградата за граѓанско општество и демократија се доделува заради поддршка на граѓаните и организациите кои дале посебен придонес во локалните и националните иницијативи за развој на граѓанското општество и демократијата во Македонија.

Видови награди

Наградата за граѓанско општество и демократија се доделува за:
- долгогодишен придонес,
- постигнување во претходната година и
- јавност и информирање или соработка.

Наградата се состои од диплома и парични средства.

 

УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА НАГРАДАТА

Добитници на Наградата

 Наградата се доделува на:

 • организации, домашни и странски, рагистрирани како непрофитни и/или профитни организации и/или јавни/државни установи;
 • групи и заедници, вклучувајќи месни заедници и локални самоуправи;
 • поединци, граѓани на Македонија или странски државјани.


Теми за кои се доделува Наградата

Наградата за граѓанско општество и демократија се доделува за развој на граѓанското општество и демократијата и тоа за:

   а) граѓанско општество

 • промоција на плурализмот во граѓанското општество и јакнење на организациите на граѓанското општество;
 • граѓанско образование и јакнење на капацитетот на луѓето да ги одредат сопствените вредности и приоритети и да се организираат за да дејствуваат кон остварување на тие вредности и приоритети;
 • јакнење на учеството и влијанието на луѓето, индивидуално или колективно, во одлуките и процесите кои се однесуваат на нив, не само во непосредната активност туку и во пошироките општествени, поли­тич­ки и економски процеси што ги засегаат, на ниво на : информирање, советување, одлучување и иницирање  акција;
 • развој на професионални здруженија и  реформи и развој на синдикатите;
 • градење  врски, мрежи, размени, комуникација меѓу организациите во граѓанскиот сектор и со државниот и приватниот сектор;
 • развој на партнерствата со  соодветните организации од регионот и пошироко;

   б) демократија и добро владеење

 • независност на судството и човечен казнен систем (вклучувајќи ги правата на затворениците);
 • јакнење на фер и демократски изборни процеси;
 • промоција на независни и одговорни медиуми и слобода на печатот;
 • промоција на владеење на правото и добро владеење, посебно преку јакнење на одговорноста и превенција и мерки  против корупцијата;
 • јакнење на локалната администрација (вклучувајќи граѓанско учество во локалната демократија);

в) Промоција и заштита на човековите права;

 • образование, обука и градење свест за човековите права (вклучувајќи ги правните реформи);
 • борба против дискриминацијата и ксенофобијата и заштита на малцинствата;
 • промоција и заштита на слободата на мислење, изразување и совест;
 • промоција и заштита на правата на децата и младите;
 • промоција и заштита на правата на жените (вклучувајќи родова еднаквост);
 • промоција и заштита на правата на потрошувачите;
 • промоција и заштита на правата на бегалците и мигрантите;

г) превенција на конфликти и толеранција

 • превенција, решавање и ракување со конфликти и последиците од конфликтите;
 • поддршка на мирно решавање на групните интереси;
 • промоција на мерки за изградба на доверба и почит, вклучувајќи и градење позитивни примери и внатрешни врски, мрежи, размени на локално ниво.

д) јавност и информирање или  соработка

 • унапредување на јавноста во работата и подобрување на прегледноста и одговорноста преку издавање  извештаи (периодични и годишни, вклучувајќи и финансиски извештаи), информатори, интернет страни и сл.
 • градење  врски, мрежи, размени, комуникација меѓу организациите во граѓанскиот сектор и со државниот и приватниот сектор;

За темата од овој став  се доделува исклучиво наградата за јавност и информирање или  соработка.


Видови активности

   Наградата за граѓанско општество и демократија се доделува посебно, но не исклучиво за активности коишто имаат долготрајни ефекти и имале влијание врз општеството, се иновативни, воспоставуват модели на дејствување и поттикнуваат други  слични или исти иницијативи - можност за реплицирање и ја поттикнале соработката.

По правило, Наградата не се доделува за книги, академски истражувања и конференции, освен ако не се дел од поширока активнсот и не водат кон последователни активности.

Временски период

Наградата за граѓанско општество и демократија за долгогодишен придонес се доделува за континуирани активности во најмалку десетгодишен период.

Наградата за граѓанско општество и демократија за придонес во претходната година и за јавност и информирање или  соработка се доделува за активности во календарската година која и претходи на годината на доделување на Наградата.

 
Предлагање

Јавен конкурс

Наградата се доделува преку јавен конкурс.

Предлагачи

Кандидат за Наградата може да биде предложен од два поединци, заедници и/или организации. Кандидатот не може да се предложи самиот себе.

Покрај предлагачите на кандидат, поддршка на кандидатурата можат да достават и други поединци и/или организации.

Форма на предлогот

Предлогот за наградата се поднесува во образец за предлог за Наградата.

Кон предлозите се приложуваат и прилози кои ја поддржуваат кандидатурата и со/од кои може да се верификуваат достигнувањата: публикации, билтени, извештаи и сл.

Рокови

Јавниот конкурс беше распишан на ден 11 март 2004 година и беше отворен од 13 март до 8 април 2002 година.

Пријавите се поднесуваа на адреса на Македонскиот центар за меѓународна соработка.

 
ОДЛУЧУВАЊЕ

Наградата се доделува од Управниот одбор на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), на предлог на Одборот за Наградата за граѓанско општество и демократија, а по претходна анкета.


Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Крај на почетокот
Тоа што треба да го изнесам во овој простор, не е вообичаениот став , туку коментар за последниот број на „Граѓански свет” во оваа форма.
Кампањата “Учиме за ЕУ”
Прашањето за уставното име на Македонија го засени интересот за Унијата
Што е Европска Унија? Кои се земјите членки на ЕУ? Која е целта на проширувањето на ЕУ? Кои се симболите и химната на ЕУ? Зошто е создадена Европската Унија? Ова се некои од прашањата кои им се поставуваат на основците и средношколците од 102 училишта во земјава, како дел од кампањата “Учиме за ЕУ”, којашто ја реализираат Секретаријатот за европски прашања во Владата и Министерството за образование и наука.
Реализирана најголемата еколошка акција кај нас
Македонија засади над два милиони садници
Над 2 милиони садници засадени во еден ден е апсолутниот рекорд кој го постигнаа граѓаните на Македонија на 12 март, Денот на дрвото. Во граѓанската акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина” учествува околу 200.000 граѓани, вклучувајќи ги и децата од градинките, учениците, студентите и дипломатите. Граѓанската акција за пошумување на Македонија од самиот почеток ја иницира еден од нашите најпознати уметници, оперскиот пејач Борис Трајанов, а вклучени беа и близу 170 познати имиња од јавниот живот, меѓу кои и Калиопи, Каролина Гочева, Индира Кастратовиќ, Бубо Каров и други.
Катерина Хаџи-Мицева
Кодекси на добро однесување
Кодексот на добро однесување се дефинира[1] како доброволен договор помеѓу неколку организации со заеднички интерес, за одредени принципи или стандарди на однесување, коишто даваат насоки, или пак се обврзувачки за организациите, развиен преку заедничко учество и соработка во донесувањето. Бидејќи кодексот е механизам кој се донесува доброволно и е вид на саморегулирање, начинот на неговото спроведување мора однапред да биде одреден и механизмите треба да бидат вградени во кодексот
Граѓанска организација Англунипе - Тетово
Факултативната настава на ромски јазик - препознатлива активност
Граѓанската организација „Англунипе” од Тетово дејствува во областа на развојот на образованието на ромската популација и на човековите и материјалните ресурси на Ромите во земјава. Се залага за вклучување на Ромите во институциите на системот, за надминување на проблемите на заедницата на локално и на национално ниво. Освен програми за образование, спроведува и програми за развој на економските ресурси и за унапредување на правата на децата Роми и на жената Ромка
Донација
Нов парк од Космофон за штитениците на заводот во Демир Капија
Специјалниот завод за лицата со посебни потреби во Демир Капија доби нов спортско-рекреативен парк, донација од компанијата Космофон. Паркот е изграден во дворот на заводот на површина од 280 метри квадратни. Неговите штитеници ќе можат да се рекреираат на игралишта за ракомет и мал фудбал, во посебниот дел со нишалки, патеки од павер-елементи и фонтана, а целата околина е засадена со зеленило
Проект на Биосфера од Битола
Уреден дворот на Домот за доенчиња и мали деца
Во изминатите седум месеци Центарот за едукација и заштита на животната средина и природата Биосфера од Битола работи на проектот “Со љубов за нашите деца”, чија цел е прибирање средства од локални извори за просторно уредување на дворот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола
Еколозите против нанотехнологијата во прехранбената индустрија
Еколошката групација “Пријатели на планетата Земја” (ФОЕ) повика да се воведе мораториум на користењето на нанотехнологијата во прехранбениот синџир, укажувајќи дека недоволно е истражено влијанието врз човековото здравје и природната средина
 

©MCMS - designed by KOMA